ShareIT ImageKwalifikacje, szkolenia i moduły do dalszej edukacji w dziedzinie nauczania umiejętności podstawowych, uwiarygodnione na poziomie akademickim, zostały opracowane i przetestowane w ciągu ostatnich lat w krajach Unii Europejskiej. Takie instytucje jak Inspire, SVEB i Glasgow Clyde College zostały aktywnie zaangażowane w rozwój, planowanie i realizację szkoleń. Można uznać za fakt, że wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń oraz informacje zwrotne jest warunkiem jakości i satysfakcjonujących rezultatów dla specjalistów pracujących w dziedzinie usług socjalnych, edukacyjnych i doradczych. Wiedza na ten temat może być nabyta w ramach edukacji formalnej, ale umiejętności i kompetencje nabywane są głównie poprzez praktykę. Metody nieformalnego, zespołowego podnoszenia kwalifikacji są stosowane powszechnie w wielu formach edukacji alternatywnej, ale nie zostały jeszcze użyte w sposób satysfakcjonujący dla kształcenia umiejętności podstawowych.

 

Pomyślne wprowadzenie metod nieformalnej wymiany doświadczeń zawodowych w systemie nauczania podstawowych umiejętności w Europie wymaga innowacyjnych metod i narzędzi:

 

 • Bezpośredniego zaangażowania trenerów i uczestników w analizę potrzeb i gromadzenie dobrych praktyk za pomocą metody grup roboczych.
 • Organizowania dla nich rozwijających warsztatów, które dadzą im pewność, że produkty będą opracowane zgodnie z potrzebami użytkownika końcowego
 • Opracowania wirtualnej platformy sieciowej, która wprowadzi instruktorów umiejętności w świat mediów społecznościach i użycie narzędzi Web 2.0 w celu ułatwienia i racjonalizacji ekonomicznej procesu wymiany informacji.
 • Wspierania procesu dostosowywania istniejących formalnych kwalifikacji dla instruktorów podstawowych umiejętności i tworzenia na nie popytu poprzez metody nieformalne, dzięki którym instruktorzy mogą dowiedzieć się, o brakującej wiedzy i umiejętnościach w skutecznym radzeniu sobie z potrzebami osób nauczanych.
 • Wzięcia pod uwagę potrzeb uczniów, trenerów i twórców formalnych szkoleń co do jakości programów nauczania umiejętności podstawowych.
 • Przekazywania cennej wiedzy w zakresie dostarczania programów nauczania podstawowych umiejętności w społeczności instruktorów.
 • Pomaganie osobom mobilnym w zakresie dostępu do własnych, kluczowych zasobów.
 • Wspieranie rozwoju zdalnego nauczania w krajach partnerskich, takich jak Wielka Brytania i Polska. Te nowe metody pomagają w innowacyjności, a w obecnej sytuacji gospodarczej partnerstwo takie jest bardzo zainteresowane pozyskaniem bardziej efektywnych technik nauczania.

 

Partnerzy ShareIT zamierzają:

 

 1. Zbierać, testować i oceniać efektywne metody dla wymiany doświadczeń zawodowych i nieformalnego nauczania takie jak wzajemne doradztwo, wzajemne nadzorowanie, praktyki zawodowe obserwacyjne typu job shadowing, techniki zwrotne itp. oraz implementować je w kontekście nauczania umiejętności podstawowych.
 2. Inicjować i implementować ponadnarodową wymianę profesjonalnych instruktorów i kadry pedagogicznej pracującej nad podstawowymi umiejętnościami z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi w tej dziedzinie.
 3. Umożliwiać transfer wiedzy na temat dydaktyki i metodyki, wiedzy nabytej w drodze formalnego wykształcenia oraz praktyki zawodowej.
 4. Rozwijać praktyczne umiejętności instruktorów w nauczaniu podstawowych umiejętności z wykorzystaniem mediów społecznościowych i narzędzi Web 2.0, aby zapewnić efektywną wirtualną wymianę wiedzy.
 5. Rozpowszechniać i wykorzystywać opracowane i przetestowane produkty, aby przyciągnąć do sieci ShareIT kolejnych uczestników z innych krajów europejskich, kolejne organizacje i kolejnych instruktorów, szukających profesjonalnej wiedzy.

 

Chcielibyśmy identyfikować sukces podczas trwania projektu w taki sposób, żeby jakość programów/kursów rosła wraz ze świadomością dostawców, że coraz więcej uczniów/ słuchaczy uczęszcza na kursy ponieważ ich jakość merytoryczna się poprawia. Ponadto mamy nadzieję na poprawę kompetencji nauczycieli i samych słuchaczy w kontekście ich rozwoju osobistego. Poprzez udoskonalenie technik i procedur testowania jakości będziemy mogli również pomóc w podniesieniu poziomu umiejętności integracji społecznej u nauczycieli i osób uczących się; będziemy wzmacniali poczucie aktywnego obywatelstwa europejskiego uczestników; będziemy motywować nauczycieli i osoby uczące się do większej mobilności; spowodujemy rozwój umiejętności w korzystaniu z języków obcych; poprawimy umiejętności komunikacyjne; rozwiniemy kompetencje społeczne i obywatelskie.LLP Logo This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.